Wycena maszyn i urządzeń

Wycena środków i megaukładów technicznych stanowi raport z wyceny lub opinię o wartości.

Wycena wartości środków i megaukładów technicznych przeprowadzana jest w oparciu o standardy wyceny sformułowane przez Centrum Edukacji Techniczno–Ekonomicznej Bomis.

O zastosowanym podejściu, metodzie i sposobie wyceny decyduje rzeczoznawca ds. wyceny środków i megaukładów technicznych.

W zakresie wyceny maszyn i megaukładów technicznych szacowane są następujące rodzaje wartości:
• wartość rynkowa;
• wartość rynkowa po zainstalowaniu;
• wartość rynkowa przy kontynuacji działania;
• wartość rynkowa przy przeniesieniu;
• wartość likwidacyjna środka technicznego przy sprzedaży na zlecenie;
• wartość likwidacyjna środków technicznych przy sprzedaży całego megaukładu technicznego;
• wartość likwidacyjna przy sprzedaży wymuszonej;
• wartość pozostałości;
• wartość złomu;
• koszt odtworzenia środka technicznego;
• koszt zastąpienia środka technicznego;
• koszt naprawy;
• utrata wartości.

Wyceny sporządzamy dla następujących celów:
• szacowanie wartości środków lub megaukładów technicznych na potrzeby przekształceń własnościowych, upadłości, fuzji lub likwidacji przedsiębiorstw;
• oszacowanie trwałej utraty wartości;
• oszacowanie wartości przedmiotu zabezpieczenia kredytu, leasingu, pożyczki lub zastawu;
• określenie udziału środków trwałych w majątku przedsiębiorstwa;
• oszacowanie wartości likwidacyjnej jako podstawy ceny wywoławczej na przetargu, aukcji, licytacji;
• ustalenie kwoty początkowej w negocjacjach cenowych;
• ustalenie wartości początkowej na potrzeby odpisów amortyzacyjnych środków trwałych;
• oszacowanie wartości rynkowej jako podstawy wyznaczenia wysokości cła, akcyzy, opłaty na potrzeby skarbowo-podatkowe;
• ustalenie podstaw na potrzeby podjęcia decyzji inwestycyjnych;
• określenie opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego;
• oszacowanie hipotetycznej wartości rynkowej obiektu już nieistniejącego;
• oszacowanie wartości godziwej;
• oszacowanie trwałej utraty wartości;
• sporządzenie prognozy zmian wartości w czasie.