RODO

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego mgr inż. Sylwia Drzewiecka-Pielasa zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych celem zapewnienia właściwej ochrony danych, osobie której dane dotyczą informuje, że przetwarza dane osobowe w szczególności zgodne z art. 6 oraz art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administratorem danych osobowych jest rzeczoznawca majątkowy Sylwia Drzewiecka-Pielasa prowadząca działalność gospodarcza pod firmą Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego mgr inż. Sylwia Drzewiecka-Pielasa mieszczącą się  w Gliwicach przy ulicy Jana Pawła II 20/23, tel. 664 153 683 email: drzewiecka.pielasa@gmail.com

Podstawa przetwarzania danych osobowych zgodna jest w szczególności z art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług w zakresie szacowania wartości nieruchomości a także wyceny środków technicznych i megaukładów technicznych w zakresie niezbędnym do realizacji obsługi Strony objętej czynnościami rzeczoznawcy. Dane będą przetwarzane przez czas wynikający z odrębnych przepisów prawnych. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Administrator danych osobowych informuje, że zgodnie z przepisami, osoba której dane osobowe będą przetwarzane ma prawo do: wglądu do swoich danych i ich poprawiania, wnioskowania o zmianę treści danych, ich usunięcie, przeniesienie, zaprzestanie przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego mgr inż. Sylwia Drzewiecka-Pielasa
ul. Jana Pawła II 20/23
44-100 Gliwice